Форум студентів ХІБМ
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Студентське самоврядування

+3
Олена Дуйкова
Myrzi
Admin
7 користувачів

Сторінка 1 з 2 1, 2  Наступний

Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Вт Лист 27, 2007 12:47 pm

Студентське самоврядування (в Україні) у вищому навчальному закладі - це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) та здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й ісприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування, що вирішують питання, що належать до їх компетенції. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з керівником вищого навчального закладу.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу користуються всебічною підтримкою і допомогою власника або уповноваженого ним органу в вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:
- ухвалюють (затверджують) Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
- визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
- заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування:
- Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);
- Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад" від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами);
- Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах" від 3 квітня 2001 року № 166;
- тощо.

Корисні публікації:
Студентське самоврядування в Україні – “показуха” для Болонського процесу?
Правове регулювання інституту студентського самоврядування в Україні
Український студент: партнер чи трофей у політичних змаганнях?
Рада чи зрада? Студентські ради при можновладцях — мертві діти пострадянської демократії
(О)Болонський процес: до Болоньї через хутір Михайлівський

Природно зазначити в цьому контекстові роль і місце студента

Студент (син. слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Права студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, - - - призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь у об'єднаннях громадян;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Обов'язки студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
- додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законом.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:
- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання студентів є:
Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР (зі змінами);
Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами);
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами);
Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР;
Закону України "Про прожитковий мінімум" від 15 липня 1999 року № 966-XIV;
Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 року № 2017-III;
Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 року № 2811-ХII;
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796-XII;
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 року № 875-XII;
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV;
Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 3 липня 1991 року № 1282-XII;
Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про документи про освіту та вчені звання" від 12 листопада 1997 року № 1260;
Постанова Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року № 882;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 року № 226 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України" від 5 квітня 1999 року № 541 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" від 22 вересня 1997 року № 1050;
Положення про державний вищий навчальний заклад;
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти;
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти;
Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості;
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;
Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України;
Типове положення про студентське містечко навчального закладу Міністерства освіти України;
тощо.

Джерело - Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді

_________________
Студентське самоврядування Artemkonovalovzb5
Із повагою, щиро Ваш Артем В. Коновалов
Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
+380 97 9018902, polocki#mail.ru
Хочеш бути в курсі подій? Запитай мене як?
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Вот вам и самоуправление!

Повідомлення  Myrzi Пт Лист 30, 2007 9:36 pm

Этот форум был создан во вторник, 27 ноября. В тот же день, нами, активными студентами были расклеены и разложены по журналам объявления, в которых как раз говорилось об этом форуме. В среду, и даже в четверг, все объявления были на месте.
К сожалению меня лично не было вчера, и я не согу говрить, что они были, но мои одногруппники говорят, что они висели. Но есть одно НО. Сегодня я практически не нашла ни одного объявления. Счастливым исключением стало то объявление, которое висело в женском туалете. Наводит на некоторые мысли...
Где та демократия, о которой нам кричат со всех сторон? Почему нарушаются права студентов на информацию? Кто стоит за этим?
Myrzi
Myrzi
Студент

К-ть повідомлень : 92
Age : 34
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Олена Дуйкова Нд Груд 02, 2007 6:56 pm

Ну если одно объявление все-таки осталось в женском туалете, то можно предположить, что злоумышленник мужеского пола
Олена Дуйкова
Олена Дуйкова
Студент

К-ть повідомлень : 114
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  SE_NAT Нд Груд 02, 2007 8:36 pm

Я например вообще не видела по институту их. От старосты нашей узнала! и только в конце дня заметила в женском туалете весящий на двери листик... наверное нужно на стенах написать, чтоб уже наверняка... Very Happy
SE_NAT
SE_NAT
Студент

К-ть повідомлень : 65
Age : 34
Registration date : 29.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Myrzi Нд Груд 02, 2007 10:29 pm

SE_NAT пише:Я например вообще не видела по институту их. От старосты нашей узнала! и только в конце дня заметила в женском туалете весящий на двери листик... наверное нужно на стенах написать, чтоб уже наверняка... Very Happy
Что самое интересное, они висели на стенах и в обоих туалетах, только не долго. Осталось только одно.
Myrzi
Myrzi
Студент

К-ть повідомлень : 92
Age : 34
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Олена Дуйкова Нд Груд 02, 2007 11:38 pm

Я эти объявления с пятницы не видела.
Олена Дуйкова
Олена Дуйкова
Студент

К-ть повідомлень : 114
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Ср Груд 05, 2007 1:01 pm

З небагато доробку аналітики щодо студентського самоврядування:
- Студентське самоврядування в Україні – “показуха” для Болонського процесу?
- Правове регулювання інституту студентського самоврядування в Україні
- Український студент: партнер чи трофей у політичних змаганнях?
- Рада чи зрада? Студентські ради при можновладцях — мертві діти пострадянської демократії
- (О)Болонський процес: до Болоньї через хутір Михайлівський
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Ср Груд 05, 2007 6:04 pm

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки опубліковані два накази міністра С.М. Ніколаєнка - №1010 від 15.11.2007 “Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України" і №1004 від 13.11.2007 “Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу". Ці нормативно-правові акти не зареєстровані в Міністерстві юстиції... Ще на початку осені Мін'юст відмовив реєструвати ці нормативні документи. Водночас він зажадав від МОН скасувати і два відповідні накази 1993 року видання. Тож, МОН самостійно затвердило типові положення, не зважаючи на обов'язкову реєстрацію в відомстві Лавриновича. Зважаючи на це, доступні на сайті МОН відповідні накази не є чинними.
Правовим підґрунтям позиції Мін'юсту є те, що затвердження наказами Міністра освіти і науки Типових положень про студентське самоврядування та про студентський гуртожиток не передбачене не тільки ніяким нормативним документом, але й будь-яким дорученням Кабінету Міністрів.
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Myrzi Чт Груд 06, 2007 1:46 am

Про що саме йдеться у Примірному положенні про студентське самоврядування у вищих навчальніх закладах???
Myrzi
Myrzi
Студент

К-ть повідомлень : 92
Age : 34
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Чт Груд 06, 2007 10:44 am

Myrzi пише:Про що саме йдеться у Примірному положенні про студентське самоврядування у вищих навчальніх закладах???

"Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України" (цитуючи п.1 Положення), але, зважаючи на нечинність його, текст Положення можна почитати тільки заради "історичного екскурсу" Very Happy
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Юлька:) Сб Груд 08, 2007 11:42 am

Студенческое самоуправление, студенческое самоуправление - да нет его больше в нашем институте, накрылось оно медным тазом, а как хорошо то было, а?
Жалко, ну что делать, сами Главу выбрали king

Юлька:)
Студент

К-ть повідомлень : 13
Registration date : 05.12.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Олена Дуйкова Нд Груд 09, 2007 2:10 am

ЮлькаSmile пише:
Студенческое самоуправление, студенческое самоуправление - да нет его больше в нашем институте, накрылось оно медным тазом, а как хорошо то было, а?
Жалко, ну что делать, сами Главу выбрали king
Кхм. Ну медный таз - это тоже вещь. А студенческое самоуправление у нас есть. Стоит только подумать о Братстве.
Олена Дуйкова
Олена Дуйкова
Студент

К-ть повідомлень : 114
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Юлька:) Нд Груд 09, 2007 7:14 pm

Братство это суперррррррр идея,
целиком и полностью поддерживаю!!! bounce
Но студ совет жалко Sad

Юлька:)
Студент

К-ть повідомлень : 13
Registration date : 05.12.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Олена Дуйкова Сб Груд 15, 2007 2:33 pm

to Юлька
У пчелки тоже жалко. Только пчелки более социально ответственные перед своим ульем и своей пчелиной семьей. А вот некоторые люди как-то не очень ответственны перед обществом.
А вот председатель что-то не особо чухается, чтоб что-то делать. Могу пожелать ему только флаг в руки и электрику на встречу. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Может это конечно слишком, но мы думали, что работа Братства его подхлестнет к действиям, а оказалось, что нет. Это очень грустно.
Олена Дуйкова
Олена Дуйкова
Студент

К-ть повідомлень : 114
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  SE_NAT Нд Груд 16, 2007 3:00 pm

а если устроить перевыборы?
SE_NAT
SE_NAT
Студент

К-ть повідомлень : 65
Age : 34
Registration date : 29.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Нд Груд 16, 2007 7:52 pm

а если устроить перевыборы?

Формально це реально... Згідно затвердженого положення на минулій конференції це цілком реально... Але, як я розумію, не раніше як після зимової сесії... Процедурно це питання легке
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Bauglyr Нд Груд 16, 2007 8:15 pm

Насколько я понял фактические доказательства против теперешнего главы вполне позволят нам провести эту процедуру... Или я ошибаюсь?
Bauglyr
Bauglyr
Студент

К-ть повідомлень : 82
Age : 36
Location : 626 мр. р-н
Registration date : 08.12.2007

http://stihi.ru/author.html?bauglyr

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Пн Груд 17, 2007 4:55 pm

Bauglyr пише:Насколько я понял фактические доказательства против теперешнего главы вполне позволят нам провести эту процедуру... Или я ошибаюсь?

Знайду сьогодні ввечорі положення про студентську раду ХІБМ та пропишу чіткіше, але концептуально це так - загальні збори або конференція мають право відкликання голови. За що? Віднайду формальні підстави в положенні, але студентська громада має моральне право вікликати голову за банальну бездіяльність і неповагу без офіційних підстав...
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Олена Дуйкова Пн Груд 17, 2007 8:55 pm

Admin пише:
Bauglyr пише:Насколько я понял фактические доказательства против теперешнего главы вполне позволят нам провести эту процедуру... Или я ошибаюсь?

Знайду сьогодні ввечорі положення про студентську раду ХІБМ та пропишу чіткіше, але концептуально це так - загальні збори або конференція мають право відкликання голови. За що? Віднайду формальні підстави в положенні, але студентська громада має моральне право вікликати голову за банальну бездіяльність і неповагу без офіційних підстав...
Ну вот а толку собирать всех по новой? Сейчас это точно не имеет смысла, так как сессия на носу. Успешно реализуется проект "Студ.Братства" ,мы прекрасно работаем. Все отлично. Даже наши достижения никак не влияют на председателя, он даже не чухается. Ему все равно, он король своего ничтожного царства. Он ничего не сделал, а мы (это лично моя точка зрения) прекрасно себя пиарим и развиваем (под "мы" я имею ввиду Братство lol! ), и тихонечко что-то делаем.
Олена Дуйкова
Олена Дуйкова
Студент

К-ть повідомлень : 114
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Вт Груд 18, 2007 6:37 pm

Admin пише:Знайду ... положення про студентську раду ХІБМ...

Знайшов Laughing не було часу окреслити пропозиції на форумі, сподіваюся, що завтра встигну Wink
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Ср Груд 19, 2007 5:10 pm

Положення про Студентську раду ХІБМ
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Ср Груд 19, 2007 5:12 pm

1. Було встановлено, що протокол звітно-виборної конференції не вівся, його немає.
Це надає формальних підстав казати, що головою студради є Ліза, а положення про раду не існує взагалі.
Але, зважаючи, що факт конференції був публічним, вважаємо за замовчуванням, що є новий Голова й є ухвалене Положення.
2. “Дострокове” усунення Голови з займаної “посади” може відбутися, згідно Положення, тільки на конференції студради (п. 5.4). А сама позачергова конференція може відбутися в двох випадках:
- на вимогу як найменше 10% студентів
- і інших випадках, передбачених Положенням.
Тобто є два шляхи: або зібрати підписними листами підписи 10% від кількості студентів денної форми навчання, або створити “інший випадок” (див. далі).
3. Формально інших випадків скликання позачергової конференції, крім зібрання підписів 10% студентів, в Положенні не передбачено (саме Положення структурно непослідовне та змістовно має протиріччя), але, фокусуючи увагу на новому Голові, слід зазначити, що він зобов'язаний:
- організовувати роботу виконавчого органу студради (п. 4.4);
- визначити своїх заступників, секретаря, голів комітетів студради (п. 4.4);
- керувати роботою Правління студради (п. 6.4);
- підписати Положення студради після його ухвалення (ст. 9),
а також як член студради (п. 8.2):
- дотримуватися Положення про студраду;
- підтримувати та розвивати авторитет студради.
Природно помітити, що з цими вимогами у нового Голови є проблеми...
Далі, зважаючи на відсутність формальних (розпорядження, наказ, протокол тощо) і фактичних (оголошення тощо) ознак створення нових складів виконавчого органу, Правління з боку Голови, маємо факт: заступник Голови і всі (!) члени Правління, що були такими до звітно-виборної конференції, є діючими!
4. Правління організує виконання рішень конференції та в цілому відповідає (!) за діяльність студради (п. 6.2), а також визначає конкретні (!) напрями діяльності, завдання та методи їх реалізації (п. 6.3). Зважаючи на такі повноваження з одного боку, та невиконання новим Головою своїх обов'язків (див. вище), Правління Положенням морально та формально зобов'язане (бо відповідає за діяльність) та має право (бо організовує виконання рішень конференції), по-перше, скликати позачергову конференцію за невиконання Головою рішень конференції та норм ухваленого Положення, по-друге, підготувати відповідні “кадрові” пропозиції до конференції (п .6.3). Для цього треба зібрати засідання Правління (навіть, якщо на нього не явиться новий Голова) та формально під протокол винести рішення про позачергову конференцію (її організацію та проведення) та проект порядку денного:
- заслуховування звіту Голови про його діяльність;
- розгляд найвадливіших питань життєдіяльності студентів;
- внесення змін до Положення про студраду;
- прийняття положень студради про конференцію, Правління, виконавчі органи;
- різне.
Ось Вам і “інший випадок”!
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Myrzi Чт Груд 20, 2007 6:09 pm

To Admin
Что Вам сказать? Ну во-первых председатель реально не ходит на пары впринципе. Очень можеть быть, что его отчислят за непосещаемость. Во-вторых, документов (протокола и утвержденного устава) действительно нет в природе. В-третьих, бывшему составу, по последним данным, уже не интересен студ.совет. Они загорелись идеей Братства. Ну идея там одна - МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Ключевое слово РАБОТАЕМ, а не пинаем непонятно что и кого)))))
Безусловно, большое, просто огромнейшее спасибо за этот ценнейший совет, за потраченное время на изучение Устава студ.совета и за его анализ.
Будем надеяться, что после сесии станет более понятно "куда бежать?" и "что делать?". Но пока сложно говорить, о том что будет хотябы завтра))))))))))))))
Myrzi
Myrzi
Студент

К-ть повідомлень : 92
Age : 34
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Admin Ср Груд 26, 2007 4:58 pm

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо питань студентського самоврядування)" (р.н. 1280 від 25.12.2007 р.). Метою зазначеного законопроекту, розробленого народними депутатами від "БЮТ" Миколою Томенком і Євгенієм Сусловим, є законодавче закріплення діючого правового, організаційного й фінансового механізму участі студентів і аспірантів у житті вищих навчальних закладів і їхніх структурних підрозділів. Відповідно до проекту, у правове поле України вводиться поняття академічної громади - цілісного співтовариства, що включає як науково-педагогічних і інших найманих робітників відповідного вищого навчального закладу, його підрозділу, так і студентів, аспірантів, які одержують у ньому вищу й післядипломну освіту. Зокрема, органам студентського самоврядування надаються конкретні функції з організації студентського життя й участі в навчальному процесі ВНЗ. Органи студентського самоврядування одержують квоту в 15% у складі Вченої ради ВНЗ, для відстоювання інтересів студентства в процесі прийняття різноманітних рішень у навчальному закладі. На думку авторів законопроекту, нині діюча стаття 38 Закону України "Про вищу освіту", що безпосередньо регулює питання студентського самоврядування, не передбачає реального механізму здійснення органами студентського самоврядування покладених на них завдань. Вона не закріплює за цими органами ніяких конкретних юридичних прав, а також будь-яких джерел фінансування їхньої діяльності. Крім того, чинний Закон не передбачає ніякої участі органів студентського самоврядування в загальній системі громадського самоврядування вищих навчальних закладів.

Зокрема, ст. 38 у новій редакції передбачається:

1. У вищих навчальних закладах України та їхніх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, курсанти і аспіранти. Усі студенти, курсанти і аспіранти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, курсантів і аспірантів, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Студентське самоврядування здійснюється студентами, курсантами і аспірантами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом таємного голосування.
Орган студентського самоврядування, який діє на рівні усього вищого навчального закладу або його відокремленого підрозділу, може мати статус юридичної особи.ст прав та інтересів студентів, курсантів і аспірантів.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

3. Органи студентського самоврядування:
- приймають свої внутрішні акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
- сприяють працевлаштуванню студентів, курсантів і аспірантів;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
- виконують інші функції.
Виключно за згодою органу студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:
- відрахування студента, курсанта, аспіранта з вищого навчального закладу;
- переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
- переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;
- призначення заступника декана (проректора), який відповідає за роботу зі студентами;
- поселення студента, курсанта, аспіранта в гуртожиток та виселення з гуртожитку;
- затвердження нормативних документів з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів, курсантів і аспірантів.

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

6. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність студентського самоврядування.
Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання в межах їхніх повноважень.
Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі, визначеному Вченою радою вищого навчального закладу, але не менше 1 (одного) відсотка бюджету відповідного вищого навчального закладу.
Джерелом формування коштів та майна органів студентського самоврядування є, також, добровільні пожертви і внески фізичних і юридичних осіб, що надаються на безоплатній і безповоротній основі.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань та повноважень в інтересах студентів, курсантів і аспірантів відповідного вищого навчального закладу. Не менше ніж 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів, курсантів і аспірантів.


7. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).
Admin
Admin
Admin

К-ть повідомлень : 57
Age : 41
Location : Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді
Registration date : 27.11.2007

http://xstudents.org.ua/

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Myrzi Ср Груд 26, 2007 5:40 pm

Конечно интересный законопроект, есть в нем свои минусы, но есть и плюсы. Если его доработать с поправками на то что может быть выполнено, а что нет, то у студсамоуправления открываються интересные возможности)))
А председателя, который даже на пары не являеться уволить с поста председателя к чертям. Стыд ему и позор!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Основываясь на анализе устава студ.совета ХИБМ, который сделал Артем, можно смело говорить о том, что если студ.совет не работает, то причина в его председателе. Потому что председатель - генератор всей деятельности студ.совета. А он бездействует. Я конечно помню, что писала ранее о том, что студентам неинтересен сам по себе студ.совет, но и позорить наш институт мы не позволим! Поэтому давайте трезво обдумаем все вместе чего мы хотим и решим, нужен ли нам председатель - неудачник и снижение авторитета нашего студ.совета в глазах студентов других институтов, или нам нужен молодой активный состав, который горы свернет, чтобы наш институт был у всех на слуху (только с положительной стороны)!!!
Myrzi
Myrzi
Студент

К-ть повідомлень : 92
Age : 34
Location : Харьков
Registration date : 27.11.2007

Повернутися до початку Перейти донизу

Студентське самоврядування Empty Re: Студентське самоврядування

Повідомлення  Спонсорований контент


Спонсорований контент


Повернутися до початку Перейти донизу

Сторінка 1 з 2 1, 2  Наступний

Повернутися до початку


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі